1. Hail
  2. Medina
  3. Riyadh
  4. Dammam
  5. Al Ahse
  6. Hafar Al Batin
  7. Al-Qasim
  8. Sakakah
  9. Khafji
  10. Tabuk
  11. Afif